Történet - Keresztelő Szent János Plébánia

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Történet


  Szentiván legrégebbi épülete, a templom, kezdetekben anyatemplom volt.


(Olyan helységnek a temploma, melyben állandóan lakik egy plébános, és ahonnét más fiókegyházak gondját viseli.)


Sajghó Benedek Főapát naplójából származnak legkorábbi adataink, miszerint:


  1723. szeptember 12.: "Keresztelő Szent János tiszteletére szentiványi harangot áldottam meg."     
  1724 januarius: "Szent Ivány nevű falunkra kimenvén, az Duna felül való falu végén választottunk tégla kemenczének való  helt,"   . . .  "építtettem azon régi tégla kemenczét, hogy Kis-Megyeren pajtát és Isten segétvén, üdő jártával Szent Iványon templomot, úgy az Győri Residentiánkat is megépéthetném."

 1735-ös kimutatása szerint pedig még mindig csak sövényfalas kis oratóriuma volt Szentivánnak, szentegyházi felszerelése pedig egy szentségmutató, két miseruha és egy zászló.

    A templom építésének kezdetét 1737-re tehetjük, és 1743-ra fejeződött be az építkezés.

   Közben Mulay Mihály plébános 1939-es feljegyzéséből tudjuk, hogy jelentősen gyarapodott a leltár: a korábbi felszerelés mellé már vannak kelyhek, könyvek, keszkenők, gyertyatartó, ampolna, füstölő, harangocska, papsapka, ón pohár, karing, pénzszedő zsákocska.
   A templom tornya 36 méter, a falusi templomokat meghaladó nagyságú, szép, barokk stílusú épület.     A keresztet csak 1760-ban tette fel a győri Fetz Marius mester. 1770 május 10-én a bársonyosi, kajári, szent-iványi, és a véneki templomok kapnak XIV. Kelemen pápától hét évre búcsúengedélyt.


  A templom főoltárképét - amelyen a templom titulusa, Keresztelő Szent János látható - Climes G. festette 1785-ben.

  Ezután is folyamatosan gyarapodott a felszerelés.

  1844-től vannak az első adataink a plébánosokról, ettől az évtől Szkalka Kandid a plébános.


  1855 január 27-én a  plébános saját költségén stációs képeket keretezett, melyek előtt nagyböjtben keresztutat tartottak.

  A hívek adományaiból egyre bővül a festés, aranyozás, szépül a templom.

  1858. június 10-én történik az első bérmálás. Rimely Mihály pannonhalmi főapát 563 személyt bérmált meg. Ez akkor nagy esemény volt, már útközben egy jószágkormányzó és egy gimnáziumi tanár üdvözli a főapátot, majd amikor a diadalkapuhoz érkezett (a templom közelében az útkereszteződésnél), azon nagybetűs felirat várta: "Pannonhegynek Urát hű nyája köszönti örömmel, Hitben erősítőnk, áldjon örökre az ég!" Itt már várták az elöljárók (bíra, szolgabíró), és a nép tapsa, és a felsorakozott katonaság sorfala között vonult a plébániára. Itt Szkalka Kandid plébános szónoklattal köszöntötte. Innen főpapi miseruhába öltözötten, lengő zászlók között, virágszőnyeg fölött, baldachin alatt vonult a templomba. Erőteljes beszédet mondott és a szentmiseáldozat bemutatása után végezte el a bérmálás szertartását. Az énekkar pedig elénekelte a plébános által erre az alkalomra írt ódát.
  1859. március 24-én egy csodálatos, és igen értékesnek bizonyuló (a híres Guido Reni bolognai festőtől származó) Szűz Mária kép kerül a templomba Molnár Vid adományából, melynek Magyarországon párja nincs, és április 1-én a nagyon tisztelendő Filperger Rudolf esperes úr által megáldatott.
1861. évig Szkalka Kandid a plébános, innentől Dr. Pfeffel Kalazant, egészen 1887-ig.
1862-ben új padok kerültek a templomba.

1887-től Dr. Mann Honor a plébános.

1887-88-ban tovább gyarapszik a felszerelés a főmonostortól, majd Molnár Vidnek, ill. a pannonhalmi főapátnak köszönhetően.
1889-ben pedig az egész templomot restaurálták. A temető ekkor a mostani templom körül terült el.
  Februárban a sekrestyében ismeretlen okból tűz támadt, néhány dolog elégett, júliusban azonban a hívek adakozásából szép vaskorlát, majd az újonnan megaranyozott oltár állíttatott fel, a padok szintén a tulajdonosok költségén újra lettek festve. A templomot magát pedig Bay Gerolame budapesti festő festette ki. A korábban a plébánia előtti haranglábon elhelyezett óra, amely időközben megrongálódott, a főapát által megjavíttatott, és a templomtoronyba helyeztetett.
  A hónap közepén a templom új kapuja és szélfogója is elkészült. 26-án érkeztek az új keresztúti képek, melyek Deiller József cégénél Bécsben készültek.
Szeptember 12-én pedig felállíttatott az orgona, melyet Mauracher József, szent flóriáni orgonaépítő készített el.   

 Ezidőtájt volt a Szentiváni templom ünnepélyes benedikálása (avatása) is, Halbik Ciprián főapátsági dékán által.

 Népmisszió!
  Ez év (1889) november 8-án két bécsi lazarista atya, Mukics és Koppy Gyula jelent meg Szentivánban, kikhez Pannonhalmáról Borbély Kornél főapáti hírnök is csatlakozott, és 10-én vette kezdetét a missió, naponként 3 szentbeszéddel, szünet nélküli gyóntatással. Közel 1600-an éltek a lehetőséggel.
   A Missió végeztével a templom bejáratától jobbra a falhoz támasztva misszióskereszt támasztatott. A misszionáriusok 17-án távoztak a helybéli lelkész azon ígéretével, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, jövő évben is megtartják a missziót. Ez 1890 októberében ugyanezen 3 fővel sikerült is, 9 napon át, a hívek most is tömegesen látogatták a templomot.
1891-ben már a nagyböjti keresztutak is minden pénteken megtartatnak a hívek tömeges jelenléte mellett.


  Ez év májusában került a templomba Jézus Szívének és a Lourdesi Máriának szobra hívek ajándékaként, a két szobor talapzata szintén adományként készül el.


  A Lourdesi Mária szobor elhelyezésével viszont a Molnár Vid által ajándékozott Mária-kép elhelyezése ellehetetlenül, így Molnár Vid beleegyezésével, újabb adományért cserébe Kaczvinszky Lajoshoz kerül.

 1894-ben indul az első csatkai zarándoklat.

  1895 szeptemberében világítás is került a templomba, szintén adományból.1894-ben indul az első csatkai zarándoklat.
1895 szeptemberében világítás is került a templomba, szintén adományból.
1896. szeptember 8-án Molnár Vid kanonok urat a Jóisten magához szólítja. Végakaratához híven, testét Győrszentivánba szállítják, a templomban felravatalozzák és 11-én, délelőtt a hívek tömeges részvételével eltemetik. Az egész község munkaszünetet tart, s így ünnepli áldott lelki jótevője temetését.
1898-ig tart Dr. Mann Honor szolgálata plébániánkon, innentől 1908-ig Németh Vilmos a plébánosunk.
1908-től 1918-ig Perényi Ottmár
1911-ben javítják az orgonát, ill. a templom belső falait 1 és fél méter magasságban újrafestik.
1918-ban a Főapát tiltakozása ellénre az első sorban levő 46 orgonasípot rekvirálják, betlehemi jászolt szereznek be, Jézus szoborral és persellyel, ill. hívek adományából Szent Antal, Szent József és Szent Teréz szobor kerül a templomba.

1918-1924-ig Dr. Niszler Teodóz a plébános.
1924-től 1941-ig Dr. Boros Alán.
1941-től 1959-ig Dr. Markos János.

1942-ben Dr.
Faludi Marcellin esperes úr járt látogatóban, hozott magával a vallásalapból 520 pengőt templomfestésre. A szükséges további összeget a különböző egyletek gyűjtötték össze bál-rendezéssel, színdarabbal.
  Nagyhéten a Szent Sírt a Jézus Szíve oltár alá helyezték.
A búcsúi szentmise a szabadban volt, mert közben megkezdődött a templom festése.
Megtörtént a képek aranyozása és freskók festése is. Október 25-re, Krisztus Király ünnepére készül el a templom.
1943-ban rendbehozták a padokat, a szószéket és a szélfogót.
  A templom 200 éves jubileiumi ünnepségét szeptember végén ünnepelték.
  1944. április 13-án Győrt és Győrszentivánt légi bombatámadás érte.

November 19
-én pedig gépfegyverezték az állomást, de a község házaira is jutott belőle. Épp akkor tódult ki a templomból kb 700 felnőtt és gyermek, amikor a gépfegyverek megszólaltak. Szinte csoda, de senkinek a haja szála sem görbült.
1945. szeptember 30-án méltán adhattunk hálát az Isteni Gondviselésnek, hogy községünk épen
, és nagyobb megpróbáltatás nélkül túlélte a front átvonulását. Az élet nem akadt meg, a gazdasági munka folyt tovább.

    A hívek átérezték, hogy hálájukat maradandó formában kell leróniuk, készségesen járultak hozzá a Hálakereszt felállításához.
  1948-ban a Boldogasszony évének megörökítésére elhatároztuk, hogy a kórusfeljáróval szembeni kis helyiséget átalakítjuk. Létrejött a Lourdes-i barlang, melyett december 8-án meg is áldottak, több mint 1200 hívő részvételével. A hívek nem győznek betelni vele, állandóan térdel ott valaki.
  1950-ben a Szentév megörökítésére egy művészi kereszt felállítását határozták el.
Sugár
Gyula készíti, a misszió befejeztével áldatik meg, és először a szentély mennyezetén függ, majd a Szűz Műria oltár melletti oldalfalra helyezik, végül a szembe miséző oltár keresztje lesz.
Még ebben az évben javítják a templomtornyot, ill. új betlehem kerül
a templomba.
1953-ban felszerelték az új villanyfújtatót és átszerelik az orgonát, 55-ben kerül az első adventi koszorú a templomba a Szűzanya oltár mellé, 56-ban földrengés alkalmával vakolathullást tapasztalnak és elvégzik a falak nedvtelenítését, szellőztetését, 57-ben márványozzák a szentélyt, megoldják a világítást, átalakítják az orgona-motort, 58-ban átépítik a Lourdes-i barlangot.

1959-től 1966-ig Thurzó Kálmán szolgál nálunk plébánosként, ez idő alatt történik
falszigetelés, villanybojler és motor beszerelése, belső tatarozás.
1966-tól 1979-ig Borostyán József, a
70-es években készül el a templom padlófűtése, 78-ban épül a szép, új lépcsőház, melyet a Püspök Úr a bérmálás alkalmával áld meg.
19
79-től 1989-ig Nagy József a plébános, közben megépülnek a sekrestye mellékhelyiségei, bevezetik a vizet, villamosítják a harangot.
1989-től 1995-ig megtörténik a tetőszerkezet cseréje, a templom külső tatarozása, a sekrestye festése, az orgona felújítása, a bejárati főkapuhoz vezető lépcsők újjáépítése, az ajtókeret, a toronylépcső és a harangtér ablakainak felújítása, javítása.
1996-ban új húsvéti gyertyatartó készül és február 26-án kerül át a szembe miséző oltárhoz
.
1998-ban bebútorozzák a sekrestyét
.
1989-től 1996-ig Dr. Horváth Ciprián a plébánosunk,

1990 és 2003 között kerül sor a templom tetőzetének cseréjére, az újabb külső és belső tatarozásra, az oltárkép, a stáció képek tisztítására, valamint az oltár és a szószék festésére.  

Közben 1996-tól 2006-ig Nyiredy Maurus teljesített szolgálatot templomunkban,
2006-tól 2021-ig Szalóky Albert.


2022-től plébánosunk Hardi Titusz.

2008-ban a feszület újra felfüggesztésre kerül eredeti helyére, és kicserélik a térdeplőket
.
Szintén ez év februárjában a plébániaépület tetőzetét cserélik ki, megerősítik a födémet, ill. kicserélik a villanyvezetékeket is. A teljes villamossági rendszert felújítják, ill. restaurálják a körmeneti feszületet.    
2013. júniusában pedig a régi temető ravatalozójának előtetőjét javítják meg
, novemberben pedig kicserélik a templom padjait, dobogó és új padlófűtés épül.

Plébániánkon eddig szolgálatot teljesítő, a szövegben is szereplő plébánosaink időrendben:

Szkalka Kandid

1844 - 1861

Dr. Pfeffel Kalazant

1861 - 1887

Mann Honor

1887 - 1898

Németh Vilmos

1898 - 1908

Perényi Ottmár

1908 - 1918

Dr. Niszler Teodóz

1918 - 1924

Dr. Boros Alán

1924 - 1941

Dr. Markos János

1941 - 1959

Thurzó Kálmán

1959 - 1966

Borostyán József

1966 - 1979

Nagy József

1979 - 1989

Dr. Horváth Ciprián

1989 - 1996

Dr. Nyiredy Maurus
1996 - 2006
Szalóky Albert 2006 - 2021

Hardi Titusz

2022 -

Fotók: Kis István Péter
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz